Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Geen garanties

De website van Refunddesk biedt algemene informatie over de diensten van Refunddesk. Refunddesk streeft ernaar om deze informatie accuraat en volledig op te nemen op deze website. Hoewel Refunddesk de informatie op deze website zorgvuldig heeft samengesteld en gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Refunddesk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie. Refunddesk geeft derhalve geen enkele garantie voor de volledigheid en/of de juistheid daarvan. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie.

Refunddesk kan niet garanderen dat haar website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doet Refunddesk daarvoor haar uiterste best. Refunddesk is niet aansprakelijk wanneer de website tijdelijk niet bereikbaar is.

Informatie van derde(n), producten en diensten

Wanneer Refunddesk (hyper)links naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Refunddesk de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook volledig voor eigen risico. Refunddesk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op internetsites van derden is door Refunddesk niet geverifieerd.

Geen aansprakelijkheid

U stemt er door het bezoek aan onze website mee in, dat Refunddesk geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade die op enigerlei wijze (direct en/of indirect) voortvloeit uit het gebruik van deze website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Daarnaast stemt u ermee in dat Refunddesk eveneens geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor diensten van derde(n) die via deze website worden aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle overige rechten met betrekking tot deze website en de informatie op deze website, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de (merk)namen, materialen, informatie, blogs, voorwaarden, logo’s, foto’s, tekst, tekeningen, merken en andere (onderscheidings)tekens behoren geheel en al toe aan Refunddesk en aan haar gelieerde bedrijven. Het via deze website of anderszins beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het overnemen, exploiteren verveelvoudigen, verspreiden en/of anderszins gebruiken van deze informatie. Het is dan ook niet toegestaan informatie op deze website over te nemen, te exploiteren, te verveelvoudigen te verspreiden en of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Refunddesk of de betreffende derde rechthebbende, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen. Alle rechten worden in dit kader uitdrukkelijk door Refunddesk voorbehouden.

Toepasselijk recht

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Refunddesk behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een (nadere) aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Wist u dat wij inmiddels 553.715 passagiers hebben geholpen?